توسعه پوشاک و جامه آپادانا

دستورالعمل نگهداری البسه

نمادهای خشک شویی و شستن لباس ها، که نماد مراقبت (Care Symbol) نیز نامیده می شود، خط تصویری است که نشان دهنده یک روش شستشو، خشک کردن، خشک تمیز کردن و اتو کردن لباس است. این نمادها بر روی برچسب هایی )لیبل یا اتیکت( با عنوان برچسب مراقبت، متصل به لباس هستند تا نشان دهد که چگونه یک پوشاک خاص در عین حفظ کیفیت و دوام، به بهترین شکل تمیز می شود.

دانلود دستورالعمل نگهداری البسه بصورت فایل PDF

Background Patterns