توسعه پوشاک و جامه آپادانا

چشم انداز

ما يك شركت توليدي و مديريت توسعه ايي در صنعت مد و پوشاك در سطح كلاس جهاني و مرجع در ميان كشوره هاي در حال توسعه تا سال ١٤٠٤ مي باشيم.
بين المللي شدن در سطح كلاس جهاني و مرجع در ميان كشورهاي در حال توسعه بر اساس شناخت نياز البسه و پوشاك بر مبناي فرهنگ با بكار گيري تكنولوژي روز همسو با استراتژي ، تعالي مديريت طرح هاي توسعه اي و توليد و دستيابي به بالاترين سطوح كيفي به عنوان سازماني يادگيرنده و متعالي با تاكيد بر بهروري و با مديريت اثربخشي و فناوري در صنعت پوشاك به عنوان دومين صنعت چرخه اقتصادي ، پيشگام در گسترش معرفي هنر شش هزار ساله اين مرز و بوم با فرهنگ غني به جهانيان با متد هاي روز خواهيم بود.

Background Patterns